Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förtätning på rätt spår: #5 Hur tar vi projektet vidare?

Lecture

En webbinarieserie om stationssamhällen

Stationer ökar tillgänglighet och skapar potential för utveckling av samhällen. Webbinarieserien Förtätning på rätt spår vill ge en ökad förståelse för konsekvenser av förtätning av stationsnära områden med hänsyn till de globala målen för hållbar utveckling.

Stationsnära områden ger möjligheter till utveckling och tillgänglighet på regional och nationell nivå men utvecklingspotentialen påverkas även av hinder i den bebyggda miljön. Förtätning kan ge både positiva och negativa konsekvenser. Järnvägen i sig kan ge negativa effekter som buller, vibrationer och dålig luftkvalitet. Spårområdet kan också skapa delade tätorter med två sidor, en på rätt sida spåret och en som upplevs vara "wrong side of the track".

Förtätning på rätt spår fokuserar på hur tillgänglighet påverkar och påverkas av förtätningspotentialen, hur planering på regional nivå påverkar den lokala nivån och omvänt samt hur infrastrukturbarriärer runt stationer påverkar den lokala tillgängligheten och förtätningspotentialen.

#5 Hur tar vi projektet vidare? - Tillämpning och vidareutveckling av analys- och utvärderingsmetoden för förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet.

Det finns bland planerande aktörer på lokal och regional nivå en vilja att förtäta i närhet till stationer för att öka användningen av kollektivtrafik och därmed minska klimatpåverkan kopplad till transporter. Förtätning bidrar också till att skapa levande stationssamhällen. Möjligheterna och potentialerna är många men så även utmaningarna, då förtätning av stationsnära områden kan leda till oönskade eller oförutsedda konsekvenser för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Stationsnära områden är speciella eftersom tillgängligheten som vanligen eftersträvas genom deras utveckling har en lokal dimension men även en regional och nationell dimension. Stationen och stationsnära områden är länken mellan dessa två dimensioner. Transportplanering och stadsutveckling behöver därför integreras, men frågorna är komplexa vilket gör det svårt att få en överblick.

I projektet Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet har det utvecklats en analys- och utvärderingsmetod som ett stöd i att ge denna överblick. Metoden är tänkt att användas i dialog mellan Trafikverket, regioner och kommuner, för att stödja gemensamma genomförandestrategier. I ett kommande projekt kommer metoden att testas för ökad kunskap om hur den samspelar med och kan stödja och bidra till att utveckla de institutionella förutsättningarna för planering och genomförande. Men också för ökad förståelse för hur den kan tillämpas i praktisk planering i verkliga fall.

I webbinarium #5 diskuterar Tony Svensson, forskare och tekn. Dr. vid KTH, lokal och regional tillgänglighet och samspelet mellan olika planeringsnivåer. Henrik Zetterquist, utredningsledare vid Trafikverket, presenterar varför arbetet som görs är viktigt utifrån Trafikverkets perspektiv. Slutligen presenteras analys- och utvärderingsmodellen på en övergripande nivå, samt hur projektet tas vidare i fas 2: Urbana stationssamhällen - realisering av potentialer för förtätning av Sanna Isemo, projektledare vid Urban Futures.

Rapporten som beskriver analys- och utvärderingsmetoden kommer finns tillgänglig i samband med webbinariet.

Efter presentationen finns utrymme för diskussion och frågor.

Föreläsare
Henrik Zetterquist, utredningsledare, Trafikverket.
Tony Svensson, forskare och tekn. Dr., KTH.
Sanna Isemo, projektledare, Urban Futures.

Anmälan
Anmäl dig senast den 13 sept 2022.

Dokumentation tidigare webbinarier
Samtliga webbinarier dokumenteras, några av dem spelas även in och görs tillgängliga efteråt.
Se tidigare föreläsningar och ladda ned dokumentation.

Upplägg webbinarierna
Tid: 1 timme inklusive tid för diskussion och frågor
Språk: Svenska med undantag för engelskspråkig talare vid webbinarium #2. Då finns dock dokumentation på svenska.
Plattform: Zoom.
Dokumentation: Erbjuds och distribueras efter varje webbinarietillfälle.
Anmälan: Inbjudan med aktuell anmälningslänk kommer att skickas ut i god tid inför varje webbinarium.
Frågor? Sanna Isemo, projektledare, Urban Futures, sanna.isemo@chalmers.se

Seminarierna hålls som webbinarier och är kostnadsfria.

Målgrupp
Målgruppen är medarbetare från Trafikverket, planerare och beslutsfattare på kommunal och regional nivå samt medarbetare från andra statliga myndigheter och forskare med intresse av frågan.

Arrangörer
Webbinarierna arrangeras av forskningsprojektet Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet i samarbete med Trafikverket.

Projektet finansieras av Trafikverket med Urban Futures som projektägare. Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionen (GR), Byggteknik vid Högskolan Dalarna och Urbana och regionala studier vid KTH är samarbetsparter.

Date: 9/14/2022

Time: 9:00 AM - 10:00 AM

Categories: Sustainable development

Location: Digitalt i Zoom

Contact person: Sanna Isemo

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 8/27/2020
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?