Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Urban Lunch-time: Beslutsstöd för knäckfrågor

Lecture

Samhällsbyggnadssektorns aktörer beskriver att de möter "knäckfrågor" som ger upphov till fördröjningar, bristfälliga resultat, och skenande budgetar i plan- och byggprocesser. Knäckfrågorna beskrivs å ena sidan som situationer med viss förutsägbarhet, som baserat på tidigare erfarenhet går att identifiera i ett tidigt skede i en process, och därmed tilldelas nödvändiga resurser. Parallellt beskrivs knäckfrågor som situationer med betydligt mer oklara omständigheter, som på förhand inte går att förutse.

Vid detta Urban Lunch-time presenterar författarna resultat från en studie som genomförts och en modell för vad samhällsbyggnadssektorns knäckfrågor handlar om. Modellen tydliggör att begreppet "knäckfrågor" samlar en mångfald av problem och situationer som i grunden har olika karaktär. Genom att luckra upp och synliggöra dessa frågors karaktärsdrag och sammanhang, kan modellen användas som grund för diskussion och reflektion i enskilda situationer. Modellen kan också bidra till att knäckfrågor bättre kan förstås och hanteras inom samhällsbyggnadssektorn.

Talare och författare till rapporten:
Kerstin Hemström, PhD, Projektledare Urban Futures.
Nils Björling, PhD, Arkitekt, Universitetslektor i stadsbyggnad, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.
Projektet har finansierats av CMB, Centrum för Management i Byggsektorn.

Anmäl dig här. Senast den 14 mars 2022.

Läs mer om projektet Beslutsstöd för knäckfrågor - ett möte mellan teori och praktik för begreppslig ordning och reda.

Date: 3/15/2022

Time: 11:30 AM - 12:20 PM

Categories: Sustainable development

Organizer: Urban Futures

Location: Digitalt i Zoom

Contact person: Marcus Jahnke

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 8/27/2020
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?